Üyelik, Kullanıcı ve Mesafeli Hizmet Sözleşmesi

HİZMET VERENE İLİŞKİN BİLGİLER:

Ünvanı   : Hastanem Yanımda Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Adres     : Kurtuluş Mahallesi, Vatan Caddesi, No: 53/9, 26090, Odunpazarı/Eskişehir

Telefon   : +90 (533) 972 68 26

E-Posta : info@hastanemyanimda.com

1. Hizmet Veren tarafından verilen online hasta danışmanlık hizmeti kapsamında aşağıda isimleri verilen taraflar web sitesi (www.hastanemyanimda.com) ve mobil platformları (IOS ve Android mobil uygulamaları) üzerinde yer alan işbu sözleşmeyi kabul etmişlerdir.

I.TANIMLAR

2. İşbu sözleşmede;

Şirket”: Kurtuluş Mahallesi, Vatan Caddesi, No: 53/9, 26090, Odunpazarı/Eskişehir adresinde mukim, web sitesi(www.hastanemyanimda.com) ve uygulamaların (IOS ve Android mobil uygulamaları) sahibi Hastanem Yanımda Sağlık Hizmetleri A.Ş.,

Web Sitesi”: (www.hastanemyanimda.com) sitesi,

Uygulama”: Şirket hizmetlerine erişilen mobil platformlar ile bu platformlara bağlı alt alan adlarından oluşan platformlar,

"Kullanıcı": Web sitesi ve uygulamalara çevrimiçi (online) ortamdan erişen her gerçek veya tüzel kişi,

"Üye": web sitesi ve uygulamalar dâhilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler,

Üyelik”: web sitesi ve uygulamaların ilgili bölümünden “Üye” olmak isteyen Kullanıcı tarafından üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, gerekli onayların ve kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Şirket tarafından kayıt işleminin onaylanması,

Uzman”: Hasta danışmanlık hizmetini veren sağlık çalışanı, anlamında kullanılacaktır.

II.TARAFLAR

3. İşbu sözleşmenin tarafları; bir tarafta Şirket; diğer tarafta; web sitesi ve uygulamalara üye olan/olacak kişi (bundan böyle kısaca “Üye” olarak anılacaktır) olup işbu sözleşme, Tarafların hak ve yükümlülüklerinin; web sitesi ve uygulamalar üzerinde sunulan hizmetlerin, işlemlerin ve içeriklerin kullanılması koşullarının ve tarafların sorumluluklarının belirlenmesi amacıyla oluşturulmuştur.

 4. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan "Üye" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

III. İNTERNET SİTESİ ÜYELİK SİSTEMİ

5. Kullancı, web sitesi ve uygulamalara Üye olmak isterse, önce web sitesi ve uygulamalar üzerinde yayınlanan Üyelik Forumu’nu doğru bilgiler ile doldurmalı, gerekli onayları vermeli ve işbu sözleşme hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmelidir. "Kullanıcı Adı" Üye’ ye özeldir ve aynı "Kullanıcı Adı" iki farklı üyeye verilmez. "Şifre" sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamıyla kullanıcının sorumluluğundadır. Web sitesi ve uygulamalar, Üye’ nin şifre kullanımı ile ilgili kullanıcı hataları sebebiyle doğacak müspet veya menfi hiçbir zarardan sorumlu değildir.

IV. WEB SİTESİ VE UYGULAMALARIN KULLANIMI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

6. Üye, web sitesi ve uygulamalara erişim hakkını yetkisiz üçüncü şahıs / kurum kullanımından korumakla yükümlü olduğunu ve yetkisi olmadan başkası tarafından kullanılamayacağını, kendisinin de yetkisi olmayan alanlara girmeyeceğini kabul ve garanti etmektedir. Aksi durumda Şirketin uğrayabileceği tüm müspet veya menfi zararları tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Üye, web sitesi ve uygulamalarda yer alan doküman, görüntü, rapor ve benzer içeriği hiçbir şekilde kendi ve/veya bir başkasının web sitesinde veya diğer herhangi bir mecrada yayınlayamaz. Üye’nin bu yükümlülüğe uymaması sebebiyle şirketin müspet veya menfi herhangi bir zarara uğraması halinde zararın doğduğu anda muaccel olacağını, doğan zararları Şirketin ilk talebinde herhangi bir ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın def’aten tazmin etmeyi Üye kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. Üye, web sitesi ve uygulamalara yüklediği mevcut dosyalarının virüslerden, wormlardan, truva atlarından veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılmış olduğunu garanti eder. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş -çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için uhdesinde bulundurduğu ve/veya kullandığı elektronik cihazlar için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakımını ve güncellemelerini yapmak tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı Üye’nin veya üçüncü şahısların uğrayabileceği hiçbir zarardan Şirket sorumlu değildir. Şirket, Üye’nin izni olmadıkça, yüklenen mevcut dosyaların gizliliğini koruyacağını taahhüt eder.

9. Üye, Web sitesi ve uygulamaların kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini kabul eder.

10. Üye, web sitesi ve uygulamaların kullanımı ile bağlantılı olarak şu hususları kabul ve taahhüt etmektedir:

  1. Üye, Web sitesi ve uygulamaların içeriğini ve web sitesi ve uygulamalara dahil edilen herhangi bir materyali değiştirmeyecek veya silmeyecektir.
  2. Üye, kendi eklemiş olduğu dosyaların sorumluluğunu ve riskini üstlenmektedir.
  3. Üye, söz konusu materyalleri sadece kullanım amacına uygun olarak kullanacaktır ve herhangi bir şekilde kendi profilini ve /veya eklediği diğer profilleri kişisel amaçlar için kullanmayacaktır.
  4. Üye, virüsler, truva atları, casus programlar ve dialer programları gibi her türlü kötü amaçlı kodları ve materyalleri yerleştirmeyecek veya iletmeyecektir.
  5. Üye, Web sitesi ve uygulamaların iletişim özelliklerini, Web sitesi ve uygulamaların kaynaklarını herhangi bir yöntemle diğer üyelerin ulaşımını kısıtlayacak veya yok edecek biçimde kullanmayacaktır.
  6. Üye, Web sitesi ve uygulamaların kullanımından kaynaklanan, üyelerin veya üçüncü şahısların fiillerinden doğabilecek zarar, ziyan, masraf ve diğer her türlü talepten doğrudan veya dolaylı olarak Şirket’e karşı hak iddia etmeyecektir.
  7. Üye, Çağrı Merkezi ile yapmış olduğu telefon görüşmelerinde Web sitesi ve uygulamalar ile ilgili verdiği her onaydan sorumlu olduğunu, gerektiğinde bu telefon görüşme kayıtlarının delil olarak kullanılabileceğini kabul etmektedir.
  8. Üye, sisteme girdiği, yüklediği, paylaştığı sağlık dahil tüm verilerinin tam ve doğru olduğunu, bu verilerde değişiklik olması halinde derhal güncelleyeceğini, verilerin eksik, yanlış girilmesinin yahut zamanında güncellenmemesinin doğuracağı herhangi bir sorumlulukta yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.
  9. Üye, verilen hizmetle ilişkili olarak üçüncü kişinin verisini paylaşması halinde üçüncü kişinin rızasını aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

V. ŞİRKETİN SORUMLULUĞUNUN SINIRLARI

11. Web sitesi ve uygulamaların kullanılmasından veya kullanılmamasından, Web sitesi ve uygulamalar üzerinden sağlanan veya indirilen (download edilen) herhangi bir bilgi, veri ve diğer her türlü materyal veya bu tip bir bilgi veya servisin gecikmesinden doğan; kâr kaybı, işin yarıda kesilmesinden, programların veya bilgilerin kaybından doğan zararlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla hiçbir tesadüfi, risk nedeniyle oluşan veya dolaylı zararlardan  Şirket veya yetkili temsilcileri haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olmayacaktır.

12. Şirket, Web sitesi ve uygulamalar içindeki hatalar, atlamalar veya diğer kusurlardan ve/veya Web sitesi ve uygulamalar yoluyla indirilen (download edilen) materyal veya bilgilerden kaynaklanan herhangi bir talepten sorumlu olmayacaktır.

13. Kullanıcı tüm telefon, bilgisayar donanımı, internet ve bilgisayar güvenliği ve siteye erişim ve siteyi kullanım için gerekli her türlü ekipmanın iyi çalışmasından, bakımından, güncellenmesinden ve bu ekipmanların her türlü ücretlendirilmesinden, vergilerinden ve her türlü yükümlülüklerinden sorumludur. Kullanıcının bu yükümlülüklere uymamasından dolayı uğrayabileceği her türlü zarardan, her türlü dava ve talepten tamamen Kullanıcı sorumludur.

14. Üye, Web sitesi ve uygulamaların kullanımı nedeniyle bu sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal ederse bu ihlalden kaynaklanan dava harç ve masrafları ile avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere, tüm kayıp, harcama, zarar ve masraflardan sorumludur. Şirket hiçbir şekilde bu kalemlerden sorumlu tutulamaz.

15. Şirket, Web sitesi ve uygulamaların sistemlerinin çalışmasını herhangi bir zamanda, geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Şirketin üyelere veya üçüncü şahıslara karşı doğrudan veya dolaylı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

16. Şirket, Web sitesi ve uygulamaların hizmetlerinde meydana gelecek teknik arızalar nedeniyle Üye’nin uğrayacağı zarardan sorumlu değildir. Şirket, servislerinin her zaman ve her şart altında zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların her zaman doğru ve güvenilir olacağını, servis kalitesinin herkesin beklentilerine cevap vereceğini taahhüt etmez. Şirket, web sitesi ve uygulamalar üzerinden yapılan ve zarar doğurabilecek her türlü haberleşmeyi, yayını, bilgi aktarımını istediği zaman kesme hakkını ve gereken koşullar oluştuğu takdirde üye mesajlarını silme, üyeyi servislerden men etme ve üyeliğine son verme hakkını saklı tutar.

17. Üyelerin sisteme girdiği bilgilerin, paylaştığı dosyaların, yüklediği belgelerin doğruluğu, güncelliği, tamlığı konusunda tek sorumludur. Üyelerin bilgilerini, dosyalarını, belgelerini güncellememesi, eksik girmesi halinde herhangi bir sorumluluk doğması durumunda, tek sorumlu üyedir. Şirket’in herhangi bir sorumluluğu yoktur. Şirkete sorumluluk yöneltilmesi halinde ise, Şirket’in Üye’ye rücu hakkı saklıdır.

VI. ULUSLARARASI KULLANIM

18. İnternetin küresel doğasının farkında olarak, Üye; internet, veri, elektronik posta veya gizlilikle ilgili kurallar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, Türkiye Cumhuriyeti mevuzatına, Üye’nin web sitesi ve uygulamaları kullandığı ülkedeki tüm yerel mevzuata ve Uluslararası hukuk kurallarına uymayı kabul eder.

VII. ONLİNE RANDEVU VE GÖRÜŞME

19. İşlemlerinin tamamlanabilmesi için üye, ücretler bölümünden seçilen ilgili ödeme tutarını kredi kartı, banka kartı yahut sistemsel olarak izin verilen ödeme yöntemlerinden biri ile ödemelidir. Ödemesi yapılan online randevu için Uzmanlar ile belirlenen saatte randevu yapılacaktır. Randevu alan üye tarafından randevu 24 saat öncesine kadar yalnız sistem üzerinden iptal edilebilir. İptal edilen randevu için randevu alan dilerse farklı bir uzman ile, farklı bir gün ve saatte kendisine verilen admin randevusuyla yeni bir randevu gerçekleştirebilir ya da randevu işlemini tamamen iptal ederek ödenen miktarı, yapılan ödeme türüne göre geri alabilir. Randevu saatine 24 saatten az bir süre kala randevular iptal edilemez ve para iadesi yapılmaz. Online görüşmeler, uzmanların belirlediği süre kadardır, ödemesi yapılan süre görüşme sırasında çeşitli sebeplerle kesildiğinde, kalan süre üyeye promosyon olarak iade edilecek ve üye dilediği zaman kalan süresini, sadece görüşmede kesinti yaşadığı Uzman ile kullanabilecektir. Rapor danışmaları rapor yollandıktan sonra iptal edilemez ve para iadesi yapılmaz.

VIII. Gizlilik

20. Şirket, üyelerin gizliliğini korumak ve kullanılmakta bulunan teknolojik altyapıdan en üst seviyede yararlanmalarını sağlayabilmek amacıyla; kişisel bilgi ve veri güvenliği için çeşitli gizlilik ilkeleri benimsemiştir. Bu gizlilik ilkeleri, web sitesinde ve uygulamalarda veri toplanması ve/veya kullanımı konusunda uygulanmak üzere belirlenmiştir.

21. Web sitesi ve uygulamaları ziyaret etmekle ve/veya kullanmakla ve/veya üye olmakla belirtilen bu ilkelerin tümü Kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır.

22. Üye, Web sitesi ve uygulamalarda belirtilen iletişim adreslerinden birisi ile kendisine yapılacak geri bildirimler doğrultusunda, "Gizlilik Bildirimi" bölümünde düzeltme ve güncelleme gibi işlemleri, önceden bildirmeksizin her zaman yapabilir.

23. Şirket, "Gizlilik Bildirimi" maddesini belli aralıklarla güncelleyebilir ve kullanıcı herhangi bir zamanda bu maddeyi ziyaret ederek yeni gelişmelerden haberdar olabilir.

24. Web sitesi ve uygulamalardaki sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için Şirket, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini kaydedebilir ve bu kayıtları anılan amaçlarla kullanabilir. Bu IP adresleri, Şirket tarafından kullanıcılarını ve ziyaretçilerini genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri toplayabilmek amacıyla kullanılabilir.

25. Şirketin 5651 sayılı yasada belirtilen trafik verisi saklama yükümlülükleri ayrıca saklıdır.

26. Şirket, web sitesi ve uygulamalar içerisinde başkaca sitelere link(bağlantı) sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu 3. partilerin reklamlarını ve/veya çeşitli hizmetlere ilişkin başvuru formlarını yayınlayabilir, Kullanıcıları bu formlar ve reklamlar aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı 3. partilerin sitesine yönlendirebilir. Şirket, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer sitelerin gizlilik politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik hiçbir sorumluluk taşımamaktadır.

27. Şirket, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir.

28. Şirket, kullanıcılar ve kullanıcıların Web sitesi ve uygulamaların kullanımı hakkındaki bilgileri, teknik bir iletişim dosyası olan çerezler (Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği minik metin dosyalarından ibarettir. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında kullanıcının bilgisayarındaki ilgili durum ve basit tercih ayarlarını saklayarak internet kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Bu bahsedilen teknik iletişim dosyası, internet sitesini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin ilgili internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiki bilgiler elde etmeye ve kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik çeşitlilikle reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmakta ve kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu kurulum aşamasında bu teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde hazırlanmışlardır, ancak kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının bilgisayarlarına yerleştirilmemesi veya bu türden bir dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcılarının ayarlarını her zaman değiştirebilirler.

29. Şirket tarafından web sitesi ve uygulamalar içerisinde düzenlenebilecek periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilebilecek bilgiler de, Şirket ve işbirliği içindeki kişi ya da kurumlar tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analizler yapmak ve özel bir veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılabilmektedir.

IX. ŞİRKET KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

30. Üye işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Şirketin defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikro fiş ve bilgisayar kayıtlarının 6100 Sayılı HMK 193. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu beyan ve taahhüt eder.

X. MÜCBİR SEBEPLER

31. Mücbir sebep terimi; yasalarca kabul edilen hallere ilave olarak, doğal afet, grev, salgın hastalık, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, siber saldırı, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları, bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, kötü hava koşulları da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Şirketin kontrolü dışında gelişen ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır.

32. Şirket, bu şekildeki herhangi bir mücbir sebep halinde, işbu sözleşmedeki edimlerini ifa ile yükümlü olmayacak; edimlerin tamamen veya kısmen, geç veya eksik ifa edildiği ileri sürülerek herhangi bir biçim ve seviyede sorumlu tutulmayacaktır. Üye, bu ve benzeri hiçbir durumu gerekçe göstererek şirketten herhangi bir nam altında menfi ya da müspet zararların giderilmesini talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

XI. UYGULANACAK HUKUK VE YARGI YERİ

33. Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda, sözleşmenin bütününün veya kısımlarının uygulanmasında ve yorumlanmasında kanunlar ihtilafı hükümlerine bakılmaksızın Türk Hukuku uygulanacak ve Eskişehir Mahkemeleri ile İcra Daireleri münhasır yetkili olacaktır.

XII. TEBLİGAT

34. Üyenin, web sitesi ve uygulamalarda bildirdiği elektronik posta adresi, işbu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal posta adresi olarak kabul edilir. Üye, mevcut elektronik posta adreslerindeki değişiklikleri, yazılı olarak 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve bildirimlerin kendilerine yapılmış sayılacağını kabul eder.

35. Üyenin sistem içinde giriş yaparken kullandığı telefon numarasına gönderilen SMS’lerin de üyeliğin kullanım ve iptali bakımından tebligat yapılmaya elverişli olması durumunda kullanımına onay vermiş sayılır.

XIII. YÜRÜRLÜK

36. Kullanıcı Kayıt Formu'nu doldurup formun altında bulunan "Kabul Ediyorum" butonunu tıkladığında bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer. Üye, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini; kendisiyle ilgili verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

XIV. SÖZLEŞMENİN FESHİ

37.Taraflardan herhangi biri dilediği zaman işbu sözleşmeyi sona erdirebilir. Sözleşmeyi sona erdiren Üye, fesihten sonra Şirket hizmetlerini kullanamaz. Fesihte bulunan Üye, hizmetleri tekrar kullanmak için sözleşmeyi yeniden onaylamalıdır.

XVI. MUHTELİF HÜKÜMLER

38. Şirketin bu sözleşmenin herhangi bir maddesinin uygulanmasını talep etmesindeki eksikliği herhangi bir hüküm veya haktan vazgeçtiği anlamına gelmez.

39. İşbu sözleşmedeki herhangi bir hükmün geçersiz hale gelmesi, sözleşmenin geri kalanının geçerliliğini etkilemez.

40. Şirket, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak Üye bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını üçüncü bir kişiye devredemez.

41. Şirket, işbu sözleşmede geçen gizlilik bildirimleri hükümlerini gerekli gördüğü anlarda Web sitesinde ve uygulamalarda yayınlamak şartıyla değiştirebilir. Şirketin değişiklik yaptığı gizlilik bildirimi hükümleri, web sitesinde ve/veya uygulamalarda yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilirler.

42. Şirket işbu sözleşme hükümlerini, yeniden bir ek protokol ile onaya sunmak kaydıyla herhangi bir zamanda değiştirebilir, bazı hükümleri kaldırabilir yahut yeni hükümler getirebilir.

43. Şirket, üyelik gerektirmeyen hizmetleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir.

44. KVKK Aydınlatma Metni, Aydınlatılmış Onam ve Ön Bilgilendirme Formu ve Çerez Politikası işbu sözleşmenin birer eki niteliğinde olup taraflar bunları okumuş, anlamış ve kabul etmişlerdir.