KVKK Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
HASTA AYDINLATMA METNİ

Hastanem Yanımda Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Bundan sonra "Şirket" ve/veya “Veri Sorumlusu” olarak anılacaktır.) olarak hususi hayatın mahremiyetine kanunlar ve etik kurullar çerçevesinde azami hassasiyet gösteriyoruz. İş bu nedenle, taraflara 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında bilgilendirme yapmayı bir zorunluluk kabul ediyoruz.

1. Veri Sorumlusu Kimdir?

Hastanem Yanımda Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi olarak kişisel verilerinizi, KVKK ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

2. Veri İşleme Amaçları

Gerçek kişilerin kişisel verileri KVKK’nın 4. Maddesinde sayılan hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk, doğruluk ve güncellik, belirli açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülülük, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süreyle paralel muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenir.

3. İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında kimlik, iletişim, müşteri işlem, pazarlama, işlem güvenliği, hukuki işlem, sağlık bilgileri, finans kategorilerinde bulunan kişisel verileriniz işlenecektir.

Veri Kategorisi

 

İşlenen Veri

Kimlik

Ad-Soyadı, TCKN, Müşteri ID, Cinsiyet, Doğum Tarihi.

İletişim

E-Posta Adresi, Telefon Numarası, İletişim Adresi.

Müşteri İşlem

Talep Bilgileri, Randevu Bilgisi, Hizmet Geçmişi Bilgileri.

Pazarlama

Çerezler, Anketler.

İşlem Güvenliği

Cihaz İşletim Sistemi ve Sürümü, Cihaz Türü, Cihaz ID, Donanım Modeli, IP Adresi, Kullanıcı İşlem Kayıtları, Parola Bilgileri.

Hukuki İşlem

Uyuşmazlık Olması Halinde Dava Dosyasındaki Bilgiler, İhtarnameler, Adli ve İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, Sözleşmeler.

Sağlık Bilgileri

Kilo, Boy, Aile Sağlık Geçmişi, Sağlık Geçmişi, Tarafınızca Sistemimize Kaydedilen Sair Sağlık Bilgileri, Uzaktan Sağlık Hizmeti Kapsamında Hekimlerle Yapmış Olduğunuz Görüşmeler.

Finans

Olası Ödemelere Bağlı Olarak Kart Bilgileri ve Ödeme Bilgileri.

Risk Yönetimi

Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Görüntülü Görüşme Kayıtları, ses kayıtları vb.

Lokasyon

Bulunduğunuz yerin konum bilgileri (Sisteme girdiğiniz cihazınızın IP bilgilerinin işlenmesi aracılığıyla elde edilebilir)

Genetik Veriler

Genetik Veri vb. (Sağlık geçmişi, sağlık bilgileri, hastalık tespiti, tedavi süreci ile ilgili olarak gerekmesi halinde rızanız dahilinde işlenir.)

Cinsel Hayat

Cinsel Hayata İlişkin Bilgiler (Teşhis, tedavi, hastalık ile ilgili/ilişkili olması halinde rızanız dahilinde işlenir)

 

4. Kişisel Verilerin Hangi Sebeplere İstinaden ve Hangi Amaçlarla İşleneceği
Yukarıda sayılan kişisel verilerinizden Kimlik, İletişim, Lokasyon, Müşteri İşlem, Pazarlama, İşlem Güvenliği, Hukuki İşlem, Finans, Risk Yönetimi, Görsel ve İşitsel Veriler KVKK 5.maddesi uyarınca;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinden birinin varlığı halinde açık rızanız olmaksızın işlenebilir.

Yukarıda sayılan kişisel verilerinizden Sağlık, Cinsel Hayat, Genetik Veri ise özel nitelikli kişisel verilerinizdir. Bu veriler, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Ayrıca kişisel verileriniz, müşteri memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, performans değerlendirme süreçleri ile disiplin faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme ve hukuk işlerinin takibi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, ücret politikasının belirlenmesi, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş, sistem, hizmet sürekliliğinin sağlanması ile iş, sistem, hizmet faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, iş, sistem, hizmet süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, bilgi güvenliği, görevlendirme süreçleri ile erişim yetkilerinin yürütülmesi, iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi, Şirket’in ve Şirket’in bağlı bulunduğu şirketler topluluğu politika ve prosedürlerine uyum sağlanması, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, risk yönetimi, yetkili kişi/kurum/kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, hizmet pazarlama süreçlerinin yönetilmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi, stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi, reklam/kampanya faaliyetlerinin yürütülmesi, Uzaktan sağlık hizmetinin sunulması, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik ve sair mevzuatlar bakımından gerekli yükümlülüklerin yerine getirilmesi, amaçlarıyla sınırlı olarak işlenebilir. Kişisel verileriniz ayrıca fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem fiziki ortamlarda muhafaza edilebilir.

5. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Veri sorumlusu olarak işlediğimiz verileri aşağıda belirtilen amaçlarla ve belirtilen kişi gruplarıyla yalnızca yurt içinde aktarmaktayız.

Aktarılan Kişi Grubu

 

Aktarılma Amacı

Muhasebecilerimiz

 • Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi.
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Hizmet ilişkisinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Risk yönetimi
 • İç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
 • Yetkili kişi/kurum/kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması.
 • Bilgi güvenliği

Avukatlarımız

 • Hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesi ve takibi.
 • Sözleşme süreçlerinin planlanması, yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Hizmet ilişkisinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Risk yönetimi
 • İç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
 • Yetkili kişi/kurum/kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması.
 • Bilgi güvenliği

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlar

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Risk yönetimi
 • Veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması
 • Yetkili kişi/kurum/kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Bilgi güvenliği

Tedarikçiler/İş Ortaklarımız

 • Organizasyon süreçlerinin planlanması,
 • Reklam/Kampanya faaliyetlerinin yürütülmesi, ,
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
 • Risk yönetimi,
 • Yetkili kişi/kurum/kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
 • Hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
 • Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Hizmet pazarlama süreçlerinin yönetilmesi
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi
 • Şirket’in ve Şirket’in bağlı bulunduğu şirketler topluluğu politika ve prosedürlerine uyum sağlanması
 • Tedarik zinciri yönetimi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması.
 • Bilgi güvenliği

Hekimler ve Sistemimizde Kayıtlı Bulunan Sağlık Kuruluşları

 • Hizmet faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
 • Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Hizmet pazarlama süreçlerinin yönetilmesi
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
 • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması.
 • Bilgi güvenliği
 • Yetkili kurum, kuruluş ve kişilere bilgi verilmesi
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
 • Uzaktan sağlık hizmetinin sunulması, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tıbbi konsültasyon, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik ve sair mevzuatlar bakımından gerekli yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

 

6. Kişisel Verilerinizin Hangi Yöntemlerle Toplanacağı

Kişisel verileriniz, bu metnin (4) numaralı başlığında belirtilen hukuki sebeplere istinaden ve belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için otomatik yöntemlerle ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir. Bu yöntemler şunlardır:

İlgili kişi tarafından form doldurulması, e-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile iletişime geçilmesi, internet sitesinin ziyaret edilmesi (çerez toplanması), internet sitesi üzerinden kayıt oluşturulması, mesaj yoluyla iletişime geçilmesi, sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçilmesi, uzaktan sağlık hizmetinin sunumu için yetkili hekimle görüntülü görüşme gerçekleştirilmesi, yapılan görüşmelerde manuel olarak alınan notlar.

7. KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız
KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında, kişisel verileriniz ile ilgili olarak;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

8. Kişisel Verilere İlişkin Kanuni Hakların Kullanılması

Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca aşağıdaki kanallarla veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

Başvuru Yöntemi

Başvuru Adresi

Başvuru Bilgisi

Size ait el yazısıyla atılmış imzalı ve geçerli bir kimlik belgesi ile şahsen veya noter kanalı ile

Kurtuluş Mah. Vatan Cad. No: 53/9, 26090, Odunpazarı/Eskişehir

Zarfın üzerine “KVKK Kapsamında Başvuru” yazılmalıdır

Size ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi ile

hastanemyanimda@hs01.kep.tr

 

E-posta’nın konu kısmına “KVKK Kapsamında Başvuru” yazılmalıdır

Güvenli elektronik imza veya mobil imza içerecek şekilde e-posta ile

info@hastanemyanimda.com

 

E-posta’nın konu kısmına “KVKK Kapsamında Başvuru” yazılmalıdır

Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta ile

info@hastanemyanimda.com

 

E-posta’nın konu kısmına “KVKK Kapsamında Başvuru” yazılmalıdır

 

Başka bir kişi adına başvuru yapıyorsanız, kendi kimlik bilgileriniz ile birlikte;

 1. Velisi veya vasisi olduğunuz kişiyle ilişkinizi ve yetkinizi gösteren nüfus kayıt örneği veya ilgili belgeyi,
 2. Diğer durumlarda ise özel yetkilendirildiğiniz vekaletname örneğini başvuru ekinde paylaşmanız gerekmektedir.

“Veri sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ” uyarınca başvuruda aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur:

 1. Ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 5. Talep konusu

Değişiklik ve Güncellemeler

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Şirket’in kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir. Değişiklik yapılması durumunda uygun ortamlar aracılığıyla yeni metinlerimiz tarafınıza sunulacaktır.

Aydınlatma Metninin en güncel haline https://www.hastanemyanimda.com/ adresinden ve IOS ve Android mobil uygulamalarımızdan ulaşabilirsiniz.